Osječko-baranjska županija, Hrvatska, 45.5576428, 18.3942141

Zoljan

Zmajevac

Zlatna Greda

Zeleno Polje

Zelčin

Vukojevci

Vuka

Vučjak Feričanački

Vučevci

Vladislavci

Višnjevac

Vinogradci

Viljevo

Višnjevac

Viškovci

Velimirovac

Veliškovci

Vardarac

Valpovo

Valenovac

Uglješ

Uglješ

Tvrđavica

Tvrđavica

Trnava

Torjanci

Topolje

Topoline

Tomašanci

Tikveš

Tiborjanci

Teodorovac

Tenja - Osijek

Tenja

Svetoblažje

Sveti Đurađ

Suza

Sudaraž

Sušine

Strizivojna

Stipanovci

Šodolovci

Slobodna Vlast

Slatinik Drenjski

Silaš

Seona

Semeljci

Selci Đakovački

Selci Đakovački

Selci

Satnica Đakovačka

Satnica

Sarvaš

Sarvaš

Samatovci

Rozmajerovac

Retfala

Razbojište

Ratkov Dol

Rakitovica

Radikovci

Punitovci

Pribiševci

Preslatinci

Potnjani

Popovac

Poganovci

Podunavlje

Podravska Moslavina

Podravlje

Podolje

Podgorje Bračevačko

Podgorač

Podgajci Podravski

Piškorevci

Petrova Slatina

Petrijevci

Petlovac

Paulin Dvor

Paučje

Paljevina

Palača

Ovčara

Ostrošinci

Osijek

Ordanja

Novo Nevesinje

Novi Perkovci

Novi Bolman

Novi Bezdan

Novi Čeminac

Novaki Bizovački

Normanci

Niza

Nemetin

Našice

Nard

Našice

Našičko Novo Selo

Musić

Mrzović

Moslavina

Mirkovac

Milinac

Miholjački Poreč

Merolino Sikirevačko

Mece

Martinci Miholjački

Martin

Markovac Našički

Marjančaci

Marijanci

Mandićevac

Malinovac

Makloševac

Majar

Majške Međe

Magadenovac

Lug Subotički

Lug Subotički

Lug

Luč

Londžica

Livana

Lipovac Hrastinski

Lipine

Lila

Ličko Novo Selo

Levanjska Varoš

Ledenik

Laslovo

Lapovci

Ladimirevci

Lacići

Lađanska

Kunišinci

Kučanci Đakovački

Kučanci

Kuševac

Krunoslavje

Krndija

Krčevina

Krčenik

Kršinci

Kozjak

Kozarac

Kotlina

Koritna

Koprivna

Kopačevo

Kondrić

Koška

Kneževo

Kneževi Vinogradi

Klokočevci

Klisa

Kitišanci

Kešinci

Kelešinka

Kešinci

Karanac

Kapelna

Kamenac

Jurjevac Punitovački

Josipovac Punitovački

Josipovac

Jelisavac

Jagodnjak

Ivanovo

Ivanovci Gorjanski

Ivanovci Đakovački

Ivanovci

Ivanovac

Hrkanovci Đakovački

Hrastin

Harkanovci

Habjanovci

Granice

Gradac Našički

Grabovac

Gornja Motičina

Gorjani

Gorica Valpovačka

Golinci

Gezinci

Gazije

Gat

Gajić

Gabrilovac

Gašinci

Forkuševci

Feričanci

Ernestinovo

Erdut

Đakovo

Duboševica

Drenje

Dragotin

Draž

Dopsin

Donji Miholjac

Donja Motičina

Divoš

Darda

Dalj

Črnkovci

Cret Viljevski

Cret Bizovački

Ceremošnjak

Čepin

Čeminac

Budrovci

Budimci

Bučje Gorjansko

Brođanci

Brijest

Briješće

Breznica Našička

Breznica Đakovačka

Brezik Našički

Branjina

Branjin Vrh

Branimirovac

Bračevci

Borovik

Borojevci

Bolman

Bokšić Lug

Bokšić Lug

Bokšić

Bockovac

Bocanjevci

Bočkinci

Blanje

Bizovac

Bistrinci

Bilje

Bijelo Brdo

Bijela Loza

Beničanci

Beljevina

Belišće

Belišće

Beli Manastir

Beketinci

Batina

Baranjsko Petrovo Selo

Đurđenovac

Đurđanci

Črnkovci

Čokadinci

Čepinski Martinci

Čepin

Čenkovo

Čeminac

Čamagajevci

Antunovac

Andrijevac

Aljmaš

Ada

Đakovo

Švajcarnica

Šumarina

Šodolovci

Šljivoševci

Široko Polje

Širine

Šećerana

Šaptinovci

Šag